Badania i pomiary instalacji elektrycznych w Krakowie

Oferujemy Państwu wykonanie badań instalacji elektrycznych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zgodnie z wymaganiami ustawy kontrole powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat.
Dodatkowo zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez COBOR „Elektromontaż” w 1999 r. określonymi w dokumencie „Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych” w pomieszczeniach narażonych na niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania zalecamy wykonywać pomiary instalacji w okresach wskazanych w tabeli poniżej.


Tab. Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych

tabela

Kontakt w Krakowie

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.pinb-grodzki.krakow.pl/
http://www.krakow.pl/
http://www.gazetakrakowska.pl/